Nadační fond Julinka

ETICKÝ KODEX

Nadační fond Julinka jako člen Asociace nadačních fondů považuje pro svou činnost za závazné principy etického chování definované v Etickém kodexu asociace.

PREAMBULE

Filantropie představuje nezištnou pomoc penězi, věcnými dary, časem a dovednostmi bez očekávání osobního zisku. Jde o činnost zaměřenou na dosahování veřejně prospěšných cílů. Tradice dárcovství a péče o druhé je pro kvalitu života zcela zásadní. Nadace a nadační fondy jsou projevem organizované filantropie v ČR. Tyto subjekty, i ostatní, které mají stejné záměry, potřebují pro svou činnost jasné principy etického chování v oblasti poskytování prostředků tak, aby filantropie získala všeobecnou důvěru a respekt široké veřejnosti.

Nadační fondy jsou podle zákona č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech účelová sdružení majetku, zřízená a vzniklá pro dosahování obecně prospěšných cílů. Obecně prospěšným cílem je zejména rozvoj duchovních hodnot, ochrana lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot, ochrana přírodního prostředí, kulturních památek a tradic a rozvoj vědy, vzdělání, tělovýchovy a sportu.

Nadační fondy si uvědomují, že jejich účelem je spravovat a rozdělovat finanční prostředky pro veřejně prospěšné účely a tím sloužit celé společnosti. Jejich přístup ke společenským otázkám je nestranický a nepolitický.

Tento dokument shrnuje základní etické principy činnosti nadačních fondů, které respektují a přesahují rámec současného zákona. Dokument předjímá budoucí normy jednání a působení nadační fondů na veřejnosti. Zveřejněním dokumentu usilují jeho signatáři o to, aby se zde uvedené zásady staly obecně přijímanými.

V SOULADU S ETICKÝMI PRINCIPY NADAČNÍ FONDY